עדכון לתושבים סלילת אספלט לאורך כל רחוב הארגמן וההדס