דלג לתוכן

נימוקים לדחיה

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

  • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
  • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
  • לא ניתן לאתר את המידע.
  • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
  • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
  • מדיניות בשלבי עיצוב ,דיונים פנימיים.
  • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
  • סוד מסחרי או מקצועי .
  • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 יום מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעיניינים מינהליים.

הגנה על צד שלישי

נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה.

ישום חוק חופש המידע במועצה המקומית תל-מונד

הממונה על חופש המידע במועצה:
רונית נחום – דוברת המועצה והממונה על פניות הציבור

דוא”ל – ronit@tel-mond.muni.il

טל. 09-7774129
פקס 09-7774119