המועצה המקומית תל מונד

מחלקת מלגות שמטרתן לסייע לסטודנטים לממן את לימודיהם האקדמאיים.
המועצה מאשרת מלגות בשיתוף תכנית פר"ח ובשיתוף מפעל הפיס.

⇐ לתנאי הסף להגשת הבקשה למלגה

⇐כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת