דלג לתוכן

מליאת המועצה מיום 10.1.18

מליאת המועצה המקומית התכנסה היום, 10.1.18 בניהולו של עו"ד שמואל סיסו – ראש המועצה, חברי מועצה: נועה אתגר ומרק ווין, שדרת הניהול של המועצה, היועצת המשפטית ומספר תושבים.

ראש המועצה פתח ועדכן במספר נושאים:
המועצה קיבלה אישור להארכת תוקף חוקי העזר וניתן לגבות על פיהן.
עו"ד סיסו מדווח כי נכנס לתוקף מינוי החשב המלווה למועצה רו"ח מיקי צור (מצ"ב מינוי מ. הפנים) ומבקש עבורו אישור זכות חתימה לעניינים הכספים.
המועצה אישרה פה אחד גם את הנושאים הבאים:
פנייה למשרד הפנים לכניסה לתהליך שינוי גבולות. ראש המועצה מבהיר כי עוד לפני כניסתו לכהונת ראש המועצה הממונה, תל-מונד נמצאה כבר בתהליך הכנת תוכנית מתאר ואישורה. בביקור שערך מנכ"ל משרד הפנים במועצה העלה ראש המועצה את החשיבות במציאת מקורות הכנסה נוספים לאור המציאות שיש רק 2.2% מטר למסחר ולתעסוקה לנפש בעוד הממוצע הארצי לאיתנות כלכלית מדבר על 8.5 מטר לנפש וברשויות החזקות בין 15 ל-20 מטר לנפש. בימים אלה ראש המועצה ובכירי משרד הפנים דנים באפשרויות לשיפור תמהיל ההכנסות לישוב. עוד ציין ראש המועצה כי בישוב יש 3 שכונות הזקוקות לשינוי דרסטי ומהפך. לכל תוכנית של התחדשות השכונות תדרש תוספת של יחידות דיור (שבדרך כלל הן לגובה שכן המפתח הוא 4 דירות חדשות על כל דירה קיימת) וכפי שעלה בועדת ההיגוי אנו נזדקק לקרקע משלימה וזכויות בנייה כדי לשמור ולשמר את האופי הכפרי של הישוב ולהמנע ככל הניתן מבנייה לגובה. המועצה אישרה פה אחד להכנס להתחלת ההתנעה לתהליך לשינוי גבולות וכניסה לדיונים עם הועדות הרלוונטיות במשרד הפנים.

כמו כן מצ"ב סיכום דיון בלשכת התכנון מתאריך 21.6.17 שבו מתייחסים ראש המועצה ומזכיר המועצה לתוכנית ועדת ההיגוי. בישיבה עצמה הבהירו נציגי המועצה את העובדה שהחלופה כפי שהוצגה על ידי לשכת התכנון אינה נותנת מענה לישוב ולכן נדחתה ולא התקבלה. כמו כן ביקש ראש המועצה ללמוד את הנושא לעומק מכיוון שנכנס לתפקיד ימים ספורים לפני הפגישה .
יש להדגיש ולציין גם כי לאור השינויים הפרסונליים בלשכת התכנון המחוזית, הוקפאו כל הדיונים הקשורים לתוכנית המתאר לתל-מונד ורק בימים הקרובים יסגר מועד לדיונים נוספים בתוכנית המתאר.
ראש המועצה דיווח כי הגיע אישור מפעל הפיס להצטיידות בי"ס "אור תורה" על סך 87.234 ₪ בנוסף אושרו פתיחות תבר"ים להשלמת האודטוריום ברבין, שינויים והתאמות בבי"ס שלנו, ופיתוח טכנולוגיות מידע ומעבדות בבתי הספר.
עוד אושר מינויו של ד"ר (אל"מ מיל.) רון מלכא כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד. מלכא מרצה בכיר בנושאי כלכלה במספר אקדמיות, מייעץ ומלווה פיננסי למספר חברות וגופים במשק הישראלי ועוד. (מצ"ב קורות חיים). ראש המועצה הודיע כי בכוונתו לאתר בשלב זה 2 נשים נוספות לדירקטוריון על מנת להגדיל משמעותית את אחוז הנשים בדירקטוריון החברה.
מליאת המועצה אישרה פתיחת תבר"ים לתכנון וביצוע שביל אופניים, תכנון כביש יציאה והתחברות ל- 551 ומחלף הדרים ושדרוג דרך הלורד.כמו כן אישרה מליאת המועצה התקשרות פטור ממכרז עם חב' גורר בשרון וזאת לאחר שהמועצה פרסמה מכרז ולא היו הצעות ולאחר משא ומתן שלא צלח. עו"ד סיסו הדגיש בדבריו את החשיבות שהוא רואה בנושא המהווה מפגע ציבורי ותברואתי כמו גם חוסר במקומות חנייה (למעלה מ-150 כלי רכב).
בסיום הישיבה הראשונה התקיימה ישיבה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר המועצה לשנת 2016. מבקר המועצה, רו"ח יובל אהרוני:
”הדו"ח לשנת 2016 כולל ביקורות במספר סוגיות מהותיות בפעילות המועצה ובכלל זה:
1. תחזוקת תשתיות ציבוריות.
2. הפרשות לקופות סוציאליות.
3. מערך הזנה לילדים בצהרונים.
4. אבטחת מוסדות חינוך.
דוחות הביקורת הנ"ל כוללים ממצאים משמעותיים והמלצות שיש הכרח ליישמן, זאת במטרה לשפר את התהליכים שבדקתי.
הביקורות בוצעו בתקופה שקדמה לכניסה לתפקידו של ראש המועצה הנוכחי.
אני מבקש לציין, כי מיד עם כניסתו של ראש המועצה הממונה הנוכחי, מר שמואל סיסו לתפקידו, ראש המועצה ביקש ממני לקבל את כל דוחות הביקורת של השנים האחרונות ובכלל זה דוחות הביקורת לשנת 2016.
ראש המועצה למד באופן מעמיק את כל הממצאים, נתונים וההמלצות המפורטות בדוחות מבקר המועצה.
ראש המועצה קיים מספר פגישות (פגישה לכל דוח ביקורת) בהם זימן את העובדים הרלוונטיים לנושא דוח הביקורת, לצורך ישיבת הפקת לקחים ותיקון הליקויים.

בגין כל דוח ביקורת מבוצע ישיבת אימות ממצאים עם המבוקרים ומזכיר המועצה ומתחיל תהליך של תיקון הליקויים במהלך השוטף של פעילות המועצה.
בהתאם להוראות החוק, דוחות הביקורת הועברו לראש המועצה לקבל את הערותיו.
לאחר מכן, התקיים דיון רציני ומעמיק בכל הממצאים וההמלצות המפורטים בדוחות הביקורת בישיבת ועדת ביקורת של המועצה הנוכחית.
ועדת הביקורת קיבלה פה אחד את כל המלצות מבקר המועצה המפורטות בדוח לשנת 2016.
אני מלא הערכה להנהלת המועצה שדוחות הביקורת שלי מטופלים באופן מכובד ומצליחים להביא לשיפור משמעותי בתהליכים הנבדקים."