דלג לתוכן

מליאה – דיון בדו"ח מבקר המועצה

ב – 27.10.21 התקיימה ישיבת מליאה שלא מן המניין שדנה בדוח מבקר המועצה לשנת 2020.

יש להדגיש כי הדו"ח מתייחס לתקופת כהונתה של המועצה הקודמת.

דו"ח המבקר עסק ב-3 נושאים: פרויקט החלפת לדים ברחבי היישוב, ניהול דוחות פיקוח וערעורים

ניהול כספי עצמי בבתי הספר.

ראש המועצה, לין קפלן פתחה את הישיבה וציינה כי היא רואה חשיבות גדולה בקיום הביקורת ככלי לשיפור וייעול הארגון ושכראש מועצה, ביחד עם המועצה החדשה, היא שמה לה למטרה לשפר את פעילות המועצה תוך שמירה על מנהל תקין, שקיפות, חסכון, יעילות ומתן שירות מיטבי לתושבים.

ראש המועצה שיבחה את עבודתו היסודית והמעמיקה של המבקר, וציינה ששני הדוחות בנושאים הראשונים הינם חמורים במיוחד.

קפלן: "הדוחות מתייחסים כמובן לקדנציה הקודמת וחשוב לי לומר בקול צלול וברור מאוד: לא עוד. לא במשמרת שלי. אחד הערכים החשובים ביותר שלאורם אני פועלת בכל פעילותי הציבורית רבת השנים הוא מנהל תקין. מבחינתי זה תנאי בל יעבר ותיקון התנהלות הארגון שלנו הוא אחת המשימות החשובות שלקחתי על עצמי."

בהתאם למדיניות זו, מיד עם קבלת הדוחות ממבקר המועצה,  זימנה ראש המועצה 3 ישיבות – אחת לכל נושא בהשתתפות מבקר המועצה והגורמים המקצועיים הרלוונטיים לכל דוח על מנת להנחות אותם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו, וזאת עוד לפני שהדוחות נדונו בוועדת הביקורת.

בישיבות אלו התקבלו החלטות שמטרתן למנוע הישנות מקרים שהועלו בדוחות.

בנוסף, הנחתה להקים "צוות תיקון ליקויים" לתיקון כל הליקויים שבדוחות המבקר מהשנים הקודמות וזאת, לאחר ששנים לא היה במועצה צוות לתיקון ליקויים.

הצוות קם כבר לפני כחצי שנה והוא עסוק בתיקון הליקויים גם משנים עברו.

 לסיום דבריה במליאה ציינה ראש המועצה שוועדת הביקורת עשתה עבודה יסודית  וניכר שהשקיעה זמן וחשיבה בלמידת הדוח ובכתיבת ההמלצות.

מבקר המועצה הציג את עיקרי ממצאי הדוחות כגון הגדלת היקף התקשרות עם ספק באופן לא נאות, ביצוע עבודות שאינן חלק מתכולת הפרויקט ועוד.

עוד ציין המבקר שבנושא דוחות הפיקוח וכספי בתי הספר, התיקונים נעשו תוך כדי העבודה על הדוח.

אבי אליהו יו"ר ועדת הביקורת הציג את המלצות הוועדה.

המלצות הוועדה התקבלו בתיקונים קלים וצוין שברובן הן מיושמות כבר כיום.

ראש המועצה ומבקר המועצה  שיבחו את עבודת ועדת הביקורת: אבי אליהו, סיגל שמבירו ועינת קדרון.

מבקר המועצה והיועץ המשפטי שיבחו את ראש המועצה על החשיבות שהיא מייחסת לנושא המינהל התקין והניהול בכלל וציינו את נהלי העבודה החדשים שהיא הנהיגה והכניסה לעבודת המועצה כגון הישיבות השבועיות של מנהלי המחלקות לצורך סנכרון ותאום בין המחלקות ועוד.

⇐קישור לדוח המבקר לחצו כאן