דלג לתוכן

מכרז 2/2018

אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח מועצה מקומית תל מונד

מועצה מקומית תל מונד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות עבור אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו בשטחה המוניציפאלי של מועצה מקומית תל מונד:

1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 30,000 ₪ בתוקף עד ליום 25.6.18 בדיוק.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במועצה מקומית תל מונד ברח' הדקל 52, תל מונד, תמורת סך של – 1,000 ש"ח (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בין שעות 08:00-12:00.
4. מפגש עם המציעים יתקיים ביום 6.3.18 בשעה 13:00. המפגש יתקיים במשרדי המועצה בחדר הישיבות. ההשתתפות במפגש הינה אינו חובה.
5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 25.3.18 שעה 12:00 לתיבת המכרזים בבניין המועצה.
6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז:

 

שמואל סיסו, עו”ד

ראש המועצה המקומית תל מונד