דלג לתוכן

מכרז פומבי 04/2020 – הודעה על שינוי תנאי סף

המועצה המקומית תל מונד מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף בסעיף 3.6 למכרז.

את נוסח המכרז ניתן למצוא לעיון בלבד באתר המועצה

יתר תנאי המכרז  ותנאי ההזמנה להציע  הצעות – ללא שינוי

נוסח תנאי הסף בסעיף 3.6 יתוקן וינוסח כדלקמן:

  1. תנאי סף להשתתפות במכרז

3.6   במועד הגשת המענה למכרז זה, המציע מספק

 לפחות אחד מהשירותים הנוספים ב- 1 רשות מקומית ו/או חברה עירונית ו/או עמותה עירונית.