דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 5/2018 לאספקת טמוני קרקע אחרי שינויים

מכרז פומבי מס' 5/2018

המועצה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות 

מיום 26.6.2018 בשעה 12:00 ליום 9.7.2018 בשעה 12:00.

מכרז לאספקת טמוני קרקע אחרי שינויים