דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 17/17

אספקה, התקנה ותחזוקה של משטחי דשא סינתטי במועצה המקומית תל מונד

דצמבר 2017

מועצה מקומית תל מונד תוכן עניינים

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

מסמך א(1) – מסמך הערכת המשתתף.
מסמך א(2) – נוסח ערבות בנקאית למכרז.
מסמך א(3) – נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי.

מסמך ב' – הצהרה והצעת המשתתף

מסמך ב'(1) – הצעת המשתתף ומפרט טכני.
מסמך ג' – הסכם

נספח א' – כל מסמכי המכרז לרבות מסמכים א(1) –א(3).
נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע.
נספח ג' – מפרטים טכניים והערות למפרטים.
נספח ד' – מיקום משטחי הדשא וכמויות.
נספח ה' – לוח זמנים ותוכנית עבודה (יצורפו על ידי הזוכה במכרז).
נספח ו' – נוסח אישור על קיום ביטוחים.
נספח ז' – הוראות רלוונטיות חוק עבודת ילדים ונוער.

מכרז מס' 17/17
מסמך א'
ההזמנה להציע הצעות

אספקה, התקנה ותחזוקה של משטחי דשא סינתטי
במועצה המקומית תל מונד
1. כללי

המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה") מבקשת בזאת הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה משטחי דשא סינתטי כמפורט במסמכי המכרז להלן.

2. תנאים להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן:

2.1. מי שהתקין בין השנים 2014-2017 עבור 3 רשויות מקומיות לפחות, משטחי דשא סינתטי בהיקף של 4,000 מ"ר במצטבר לפחות.

2.2. על הדשא הסינתטי מסוג סופט או ניו שנחאי או דשא עוז או דשא כרמל או שווה ערך. שווה ערך ייחשב כדשא העומד בדרישות המפרט (בסטייה של עד 5%).

2.3. העמיד ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה בנוסח מסמך א(3), בסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) כמפורט בסעיף 5.8 להלן.

2.4. רכש את מסמכי המכרז בסך של 500 ₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.

3. עיקרי ההתקשרות

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

3.1. המועצה המקומית תל מונד מעוניינת להתקשר עם גוף, אשר יבצע עבורה עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של משטחי דשא סינתטי לאתרים המפורטים בכתב הכמויות המצורף כנספח ד' להסכם ובכל מקום אחר עליו תורה המועצה (להלן: "הדשא" ו-"האתרים", לפי העניין) על פי הוראות ההסכם והמפרטים המצורפים אליו (להלן: "העבודות").

3.2. תקופת ביצוע העבודות לגבי כל אתר הינו עד 15 ימי עבודה. המועצה תורה לקבלן על סדרי העדיפויות בביצוע כל אתר והיא יכולה להורות גם על ביצוע מקביל של מספר אתרים. מובהר כי ביצוע מקביל לא ישנה את תקופת הביצוע שנקבעה לגבי כל אתר בנפרד.

תקופת האחריות על הדשא היא ל-5 שנים שיחלו להיספר לאחר פרוטוקול מסירה שיבוצע בסיום העבודות.

3.3. ככלל באתרים מצוי היום דשא ו/או אדמה, על הזוכה במכרז לבצע את התקנת הדשא על גבי המצע הקיים בשטח ו/או להסירם לפי הצורך, והכל על מנת להתקין את הדשא בצורה המיטבית.

3.4. על הזוכה במכרז לבצע כל פעולה לצורך התקנה מושלמת של הדשא גם אם פעולה זו לא מפורטת באיזה ממסמכי המכרז.

3.5. בכל אתר בו מבוצעת העבודה האחריות על הציוד ועל החומרים הנדרשים הינה על הקבלן עד למסירת העבודה למועצה.
3.6. בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של המועצה תשלם המועצה לזוכה סך למ"ר כפי שהציע הזוכה בהצעתו במכפלת המ"ר דשא שבוצע בפועל.
3.7. תיקוני וונדליזם יהיו על פי המחיר לתיקוני וונדליזים שיציע הקבלן. תיקונים הנובעים מבלאי סביר יהיו על חשבון הקבלן. למועצה שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם נזק נגרם מוונדליזם או משימוש סביר באתרים.

4. ההצעה

4.1. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"), בשני עותקים, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

4.2. ההצעה תהא מורכבת ממחיר למ"ר של דשא סינתטי אשר יכלול אספקה, התקנה ואחריות לתקופה של 5 שנים.

4.3. מחיר תיקוני וונדליזם יהא המחיר אשר הוצע על ידי המשתתף למ"ר של דשא סינטטי.

4.4. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

4.5. מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

4.6. מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

4.7. על המשתתף למלא את מסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את נספחיו.

4.8. על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

5. מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

5.1. כל מסמכי המכרז, בצירוף פרוטוקול סיור הקבלנים וההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י המועצה), כשהם חתומים על-ידו.

5.2. מסמך א(1) כשהוא מלא ומושלם ומצורפים לו כלל המסמכים שעל המשתתף לצרף אליו כמפורט שם להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.1.

5.3. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976:

5.3.1. אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

5.3.2. תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א(3).

5.4. תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).

5.5. אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.

5.6. ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:

5.6.1. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
5.6.2. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
5.6.3. אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה והצעת המשתתף (מסמך ב') או במסמך נפרד).

5.7. ככל שהמשתתף הינו עוסק יצורפו:

5.7.1. צילום תעודת זהות של העוסק.
5.7.2. אישור עו"ד כי החתימות על גבי המכרז הינן של העוסק ומחייבות אותו לכל דבר ועניין.

5.8. ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א – 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת המועצה, בסך של 10,000 ₪ ובתוקף עד ליום 27.03.2018 וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א(2) בדיוק.

מובהר כי:

וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

המועצה תהיה רשאית להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

5.8.1. כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
5.8.2. כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
5.8.3. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
5.8.4. כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב ו/או המחאה בנקאית.

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

5.9. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

6. אופן ומועד הגשת ההצעה

6.1. הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון מכרז פומבי מס' 17/17 (ללא שום סימני זיהוי אחרים).

6.2. מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במזכירות המועצה, עד ליום רביעי ה- 27.12.2017 בשעה 12:00 בדיוק. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.

6.3. כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 60 (שישים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

6.4. מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

6.5. משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

6.6. המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

6.7. בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

7. רכישת חוברת המכרז והוצאות

7.1. את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 500₪ במשרדי המועצה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.

7.2. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

8. כנס מציעים, הבהרות ושינויים

8.1. מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום 17.12.2017 שעה 12:00 המפגש יתקיים במשרדי המועצה ולאחר מכן יוכלו המשתתפים (ככל שירצו) לצאת לסיור באתרי העבודות. מובהר כי אין חובה להשתתף במפגש המציעים.

המועצה תוכל לערוך מפגש/ים וסיור/ים נוסף/ים לפי שיקול דעתה לקבוצות מציעים או ליחידים, מובהר כי אין בזכותה זו של המועצה לבצע מפגשים/סיורים נוספים כדי לחייבה לבצע סיורים/מפגשים נוספים כאמור.

8.2. עד יום 20.12.2017 בשעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, באמצעות אינג' יגאל קרז'נר, מהנדס המועצה (בדוא"ל: yigal_k@tel-mond.muni.il), שאלות הבהרה בפורמט WORD בלבד. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

8.3. על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:

מס"ד מספר עמוד בחוברת המכרז הסעיף בחוברת המכרז פירוט השאלה

8.4. על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות למועצה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 8.2 דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

8.5. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה.

8.6. המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

9. שמירת זכויות

9.1. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

9.2. המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.

10. בחינת ההצעות

10.1. בדיקת ההצעות תיערך בשני שלבים כמפורט להלן:

10.1.1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של המכרז.

10.1.2. שלב ב' – בדיקת הצעות המחיר.

10.2. ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.

10.3. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולה לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

10.4. אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלולה לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

10.5. ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

10.6. למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים (פיצול הזכייה), כך שכל אחד מהמשתתפים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה – כספית ו/או אחרת – מהמועצה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז.

10.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

10.8. ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים, ולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים (לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד), לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

10.9. למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

10.10. וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש.

11. הודעה על זכייה וההתקשרות

11.1. עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.

11.2. עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.

11.3. לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

11.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 11.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.

11.5. המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז.

11.6. ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי המועצה.

12. אישור תקציבי

12.1. מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים במועצה, ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב המועצה למכרז, רשאית המועצה לבטל את המכרז.

12.2. כן תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק משירותים ו/או העבודות ו/או להזמינם בשלבים, או לצמצם את היקפם עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.

12.3. למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי המועצה בשל שימוש בזכויותיה אלו.

13. ביטול המכרז

13.1. המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

13.2. בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית – אך לא חייבת – לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

13.2.1. ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לביצוע השירותים.

13.2.2. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

13.2.3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

13.3. החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

14. הוראות כלליות

14.1. התברר למועצה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי המועצה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המועצה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה – לבטל את הזכייה.

14.2. מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

14.3. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

בכבוד רב
עו"ד שמואל סיסו – ראש המועצה