דלג לתוכן

מבקר המועצה

רו"ח יובל אהרוני,M.A, CFE, CIA

משרד – 09-7774127

דוחות ביקורות:

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2020

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2019

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2018

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2017

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2016

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2015

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2014

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2013

דו"ח מבקר המועצה לשנת 2012

רקע:

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערך השלטון המקומי.
תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בפקודת המועצות, בפקודת העיריות ובחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

התיקון לפקודת המועצות (מס' 47) נכנס לתוקף בתאריך 8.1.2008 וקבע, בין היתר, כי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בעבודת מבקר הרשות, יחולו גם על מבקרי מועצות מקומיות.

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

מטרות עבודת מבקר המועצה:

לבדוק אם פעולות הרשות, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
לבדוק את פעולות עובדי העיריה.
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

גורמים מבוקרים:

הביקורת בנוסף על יישומה לגבי כלל יחידות המועצה, יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
ראש המועצה וסגניה, חברי מועצה, עובדי מועצה, ראש מועצה דתית וסגניו, עובדי המועצה הדתית, ועובדים של כל גוף רשותי מבוקר ימציאו למבקר המועצה על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת מבקר המועצה דרוש לצורכי הביקורת.

למבקר המועצה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

פרסום דוח מבקר המועצה:

דוח המבקר מוגש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש המועצה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח ובהערות ראש המועצה ומגישה לאישור מליאת המועצה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מליאת המועצה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

העיקרון הנמצא בבסיס פרסום דוחות מבקר המועצה הינו עקרון הפומביות, כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו.

עד למועד הדיון בדו"ח מבקר המועצה במליאת המועצה, חל איסור בחוק לפרסם את דוח מבקר המועצה, חלק ממנו וכל ממצא ביקורת של מבקר המועצה.

המצאת מסמכים ומסירת מידע:

כל עובדי המועצה, חברי המועצה וכל עובד של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר המועצה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר המועצה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר המועצה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

למבקר המועצה קיימת גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של המשרתים את המועצה או של גוף עירוני מבוקר.