דלג לתוכן

ישיבת מליאה 7.2.23 – סיכום הנושאים

ביום שלישי, 7.2.23 התקיימה ישיבת מליאת מועצה.

בישיבה אושרו הנושאים הבאים:

✅️ סלילת דרך הראשונים ע"ס 5.3 מיליון ש"ח מתוכם במימון של משרד התחבורה של 3.7 מיליון  ש"ח בזכות "קול קורא" בו זכתה המועצה לאחר שנדחתה בקדנציה קודמת

✅️ שינוי יעוד תב"ר 914 לתגבור התאורה בכל גני המשחקים ביישוב.

✅️תאורה במגרש הספורט באלי כהן ע"ס 180 אלף ש"ח.

✅️ מערכות מידע ע"ס 130 אלף ש"ח במימון משרד הפנים.

הנושאים שלא אושרו עקב הצבעת "נגד" של 7 חברי מועצה:

?הגדלת תב"ר עבודות פיתוח 105 + 148

?פתיחת תב"ר תכנון גני ילדים לחינוך המיוחד

?הגדלת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות.

הנושאים שיועברו למליאה הבאה בעקבות תום הישיבה:

♦️תב"ר תכנון מגרש כדורגל

♦️תב"ר  שדרוג גינת השקמה

♦️תב"ר ממברנות בביה"ס שלנו וברבין

♦️תב"ר גדרות לחורשה

♦️תב"ר מסמך מדיניות לתכנון קרית החינוך

♦️תב"ר  מסמך מדיניות למרכז הישוב

♦️אישור עדכון פרוגראמה להקצאות רח' הצופית

אישור חוק עזר תיעול

♦️עדכון הרכב חברי ו. לאיכות הסביבה

♦️הצגת מיפוי שצ"פים באיזורים לא מפותחים

♦️תיקון צו המועצות לקנסות