דלג לתוכן

ישיבת מליאה יום ראשון 29.12.19

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים לישיבות מליאה שיתקיימו ביום ראשון, 29.12.2019:

בשעה 09.30 ישיבת מליאה שלא מן המניין – אישור תקציב המועצה

בשעה 10.00 ישיבת מליאה מן המניין

מצ"ב נושאי הדיון:

דיון חוזר בהחלטה מיום 26.9.2019 בדבר אישור תב"ר 866 בניית
קאנטרי קלאב.
2. אישור הסכם למתן רשות שימוש לאיחוד והצלה במבנה בבעלות
המועצה גוש 8210 חלקה 10 שטח של 31 מ"ר.
3. הגדלת תב"ר 815 תכנון בי"ס חדש נוסף ע"ס 470,000 ₪
4. הגדלת תב"ר 690 פיתוח תב"ע 89 א' בסך 6,852,200 ₪
במימון השתתפות בעלים
5 הגדלת תב"ע 713 פיתוח תב"ע 105 ו 148 בסך 10,006,760 ₪
במימון ההשתתפות בעלים
6. הגדלת תב"ע 838 פיתוח תב"ע 182 בסך 264,500 ₪ במימון בעלים
7. אישור הסכמים עם חברת חשמל על חדרי טרפו תב"ע 105:

• חלקה 8,9 בגוש 7791 מגרש 2204 לפי ת.ב.ע. הצ/148/1-5ד'
• חלקה 46 בגוש 7792 מגרש 2274 לפי ת.ב.ע. הצ/105/1-5א'
• חלקה 1 בגוש 8073 מגרש 2267 לפי ת.ב.ע. הצ/105/1-5א'
• חלקה 3 בגוש 8073 מגרש 2269 לפי ת.ב.ע. הצ/105/1-5א'

8.פתיחת תברי"ם להנגשות להם ניתנו הרשאות תקציביות.

• גן האורן הנגשה פיזית 131,000 ₪
• גן התאנה הנגשה אקוסטית 30,000 ₪
• בי"ס "שלנו" הנגשה אקוסטית 60,000 ₪
• בית החינוך ע"ש "רבין" הנגשה אקוסטית 60,000 ₪