התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום