לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

פרטי הלקוח/ה / משלם/ת

כתובת הנכס

הצהרת הבקשה

(א) הריני מסכים/ה בזאת כי מועצה מקומית תל מונד תשלח אלי חשבונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב (במקום משלוח בדואר פיזי), בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין.
(ב) אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי העירייה. ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל ולהודיע על סירובי לקבל את השירות באמצעות הקישור שלעיל או בקישור שיופיע בכל מייל שאקבל בעניין זה. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עלי לעדכן את המועצה.
(חובה) שדה חובה
Browser not supported