לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

בהתאם להוראת סעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש) הסבת חיובי הארנונה משוכר לבעל הנכס נעשית אך ורק ממועד מסירת הודעת השוכר בדבר חדילת חזקתו החזרת החיוב לבעלים מותנית בהחזרה בפועל של החזקה בנכס לידי בעליו.

לאור האמור לעיל הריני להצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

מצהיר/ה בזאת כי בתאריך:

חדלתי מלהחזיק בנכס שבכתובת:

והחזרתי את החזקה בו לידי הבעלים, כשהוא פנוי וריק מחפציי.

פרטי הבעלים:

הריני מצהיר/ה כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת ולראיה באתי היום על החתום:

Browser not supported