לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

בקשה למתן הנחה בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ח – 2018 ולפי סעיף 12 (ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992 . בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג 1993 , הוספה תקנה 13 הנחה לחייל/ת מילואים פעיל/ה.

מגיש/ה בזאת את בקשתי למתן הנחה בהתאם לסעיף 12 (ב), הוספה תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993 – "הנחה לחייל/ת מילואים פעיל/ה".

כתובת הנכס המוחזק על ידי:

Browser not supported