חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

• חוזה שכירות חתום על ידי שני צדדים

• חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים

• הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר- הנכס יוחזר לבעליו

במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות למועצה תוך הקפדה על מספר דגשים:

• תקופת השכירות לא פחותה מ-12 חודשים

• בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים

לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

פרטי הנכס:

ג . א . נ ,

פרטי בעל הנכס

Browser not supported

פרטי השוכר/הקונה

Browser not supported

שימו לב:

באחריות בעל הנכס להעביר את החוזה אל מחלקת הגבייה

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה במועצה