דלג לתוכן

דחיית מועד הגשת מכרז 02/2020

מכרז מס'  2/2020 – לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור

חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו – וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל

בהמשך להליכי המכרז שבנדון, מודיעה בזאת המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה") על דחיית מועד הגשה.

בהתאם לכך, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ויהיה עד ליום חמישי,  07.05.2020, בשעה 12:00 בדיוק.

מחיר רכישת המכרז התעדכן ל- 1,500 ₪ לקבלנים שכבר רכשו את  המכרז במחיר הקודם, המועצה תחזיר את ההפרש.