דוחות כספיים

צווי ארנונה

דוחות חופש המידע

חוק חופש המידע

לקריאת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
חוק חופש המידע בתל-מונד
להורדת טופס העמדת מידע לרשות הציבור
נימוקים עיקריים לדחיית הבקשה למידע

הממונה על חופש המידע במועצה:

מחלקת דוברות ואירועים

מעיין בר יואל
דוברת המועצה
09-7774129