לכבוד, המועצה המקומית תל מונד: מחלקת הגביה

ג . א . נ ,

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך מכירה > יש לצרף: הסכם מכר הכולל מועד מסירת חזקה וסעיף התמורה.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב גירושין > יש לצרף: הסכם גירושין וחלוקת הנכס.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך אישור העברה ללא תמורה/מתנה > יש לצרף: תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן/ הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב ירושה > יש לצרף: צו ירושה וצו קיום צוואה.

Browser not supported