ארכיון חדשות

מכרז 3/2018 - לביצוע עבודות פיתוח בסמטת הנרקיס בתל מונד

27.02.2018 14:56

המועצה המקומית תל מונד (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח בסמטת הנרקיס בתל מונד, הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם (מסמך ג') על נספחיו (להלן: "העבודות").

לפרטים נוספים